Vedtægter

Vedtægter for Jerslev Husflid
 

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Jerslev Husflid med hjemsted i Brønderslev kommune.

Foreningen er grundlagt den 19. Oktober 1985.

§ 2  Landsorganisation:

Foreningen er medlem af FORA – læring og kreativitet i fællesskab.

§ 3  Formål:

Foreningens formål er at fremme og udvikle husflid samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

§ 4  Virksomhed:

Formålet søges opnået gennem tilbud om aktivitetsdage og medlemsmøder i forskellige husflidsfag til gensidig inspiration for alle aldersgrupper.

§ 5  Medlemmer:

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de tilslutter sig formålet.

§ 6  Bestyrelsen:    

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand,

kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i over­ensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden eller 2 bestyrelsesmed­lemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

udarbejde program til medlemsaktiviteter.
udarbejde regnskab.
føre fortegnelse over foreningens ejendele og holde disse forsikret mod tyveri og brand.
ajourføring af hjemmesiden.
markedsføre foreningen.

§ 7  Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-april måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. For­slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

valg af dirigent og referent.
aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand.
aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for foreningen.
drøftelse af program for medlemsaktiviteter i det kommende år.
indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
valg af revisor og revisorsuppleant.
eventuelt
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisor og revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbar til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 8  Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 9 Regnskab:

Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler.

Regnskabet revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godken­delse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pen­geinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10 Vedtægtsændring:

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med FORA’S vedtægter.

§ 11 Opløsning:

Opløsning af forening kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ned­læggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder pla­cering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v. skal FORA orien­teres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 12 Anvendelse af foreningens ejendom:

Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflids­arbejdet på egnen. Midlerne administreres i hviletiden af Jerslev Borgerforening. Hvis der ikke efter 10 års forløb har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler Jerslev Borgerforening.

Foreningens papirer afleveres til arkivering hos Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn.

 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21/3-2013

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 10/3-2016

KONTAKT


Jerslev Husflid
Borgergade 30-1
9740 Jerslev

Mail: husflid2011@gmail.com

Formand : Ingrid Pedersen Tlf. 2065 3494


Medlem af Fora