Referat fra generalforsamlingen den 7/3-17

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
  5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
  6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Indkomne forslag
  9. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelse – på valg er:

Mona Thomsen - modtager genvalg

Britta Nielsen - modtager genvalg

Suppleanter - på valg er:

Inge-Lise Nielsen - modtager genvalg

Anette Holt - modtager genvalg

10 Valg af revisor og suppleant.  

På valg er:

Connie Krogh

Annie Henriksen

11. Eventuelt.

 

Ad 1

Conni Krogh blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet. Annonceret i medlemsbladet og ved opslag i Jerslev Husflid. Desuden sendt ud på mail

Ad 2

Valgt blev Ulla Dahl

Ad 3

Valgt blev Gunhild

Ad 4

Ingrid Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning. 152 medlemmer. Der har været mange aktiviteter i årets løb. Beretningen blev godkendt.

Ad 5

Mona Thomsen gennemgik regnskabet.  Året gav et overskud på ca. 5.500 kr.  Regnskabet blev godkendt.

Ad 6

Bodil Munch kommer igen en lør/søn i efteråret. Der kan evt. også arrangeres en kursustur ned til Bodil i Gjern med overnatning.

Beton

Pileflet hos Ketty

Væve-strikkedag

Radubrænding

 

Onsdag aften beholdes af hensyn til det arbejdende folk. Vi forsøger, at lægge et lille tema på dagene.

Ad 7

Kontingentet fortsætter med 150 kr. pr. person.

Ad 8

Ingen forslag modtaget.

Ad 9

Mona Thomsen blev genvalgt

Britta Nielsen blev genvalgt

Inge-Lise Nielsen blev genvalgt

Anette Holt blev genvalgt

Ad 10

Connie Krogh blev genvalgt som revisor

Annie Henriksen blev genvalgt som revisorsuppleant

Ad 11

Medlemmerne gav udtryk for, at foreningen er et dejligt sted at komme. Det fungerer godt i foreningen.

 

I alt mødt 16

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.00.