Referat fra Generalforsamlingen 10. marts 2016 kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning

5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag
    Ændringer i vedtægterne – se vedlagte. Markeret med rødt foreslås tilføjet,
    overstreget foreslås slettet.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelse – på valg er:

Ingrid Pedersen - modtager genvalg

Inger Jensen - modtager genvalg

Ulla Dahl - modtager genvalg

Suppleanter – på valg er: 

Inge-Lise Nielsen - modtager genvalg

Helle Pedersen

10. Valg af revisor og suppleant.  

På valg er: 

Connie Krogh

Annie Henriksen 

11. Eventuelt.

Ad 1

Valgt blev Connie Krogh.

Ad 2

Valgt blev Ulla Dahl.

Ad 3

Valgt blev Maja Bundgaard og Hanne Pedersen.

Ad 4

Ingrid Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning. Pr. 31/12 havde vi 155 medlemmer. Der har i årets løb været 5 bestyrelsesmøder, 2 medlemsmøder og møder i styregruppen for Borgen.

Beretningen blev godkendt.

Ad 5

Mona Thomsen fremlagde foreningens regnskab. Fint regnskab med et overskud på ca. 3800 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6

Madam Munk (strikke-kursus) er bestilt til 1. weekend i oktober.

Sommertur til Skals den 18/6-16.

Forslag om at lave jubilæumstur til Læsø – evt. i august måned.

Forslag om kursus med genbrugsting.

Ad 7

Samme som nu – 150 kr. pr. person om året.

Ad 8

Ændringerne i vedtægterne blev godkendt.

Ad 9

Ingrid Pedersen, Inger Jensen og Ulla Dahl blev alle 3 genvalgt til bestyrelsen.

3 opstillet til suppleantposterne

Inge-Lise Nielsen fik 16 stemmer

Annette Holt fik 15 stemmer

Helle Pedersen fik 1 stemme

Dermed blev Inge-Lise og Annette valgt som suppleanter for 1 år.

Ad 10

Connie Krogh blev genvalgt som revisor.

Annie Henriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11

Forslag om køb af ny støvsuger med teleskopskaft.

Forslag om køb af ny moppe/klude som passer sammen.

Forslag om køb af lille fejekost.

Bestyrelsen behandler forslagene på førstkommende møde.

 

I alt 17 fremmødte

Referent Ulla Dahl