Referat af Generalforsamlingen 11. marts 2015 kl. 19

Indkaldelse til generalforsamling i Jerslev Husflid
onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00
i foreningens lokaler, Borgergade 30-1, 9740 Jerslev 25/2-15

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
5. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
6. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    Bestyrelse – på valg er:
    Mona Thomsen
    Britta Nielsen
    Suppleanter – på valg er:
    Inge-Lise Nielsen
    Gitte Tipsmark
10. Valg af revisor og suppleant.
    På valg er:
    Connie Krogh
    Jytte Kristensen
11. Eventuelt.

ad 1
Valgt blev Inger Marie Holst.
ad 2
Valgt blev Ulla Dahl.
ad 3
Valg blev Annie Henriksen og Susanne Hansen.
ad 4
Ingrid fremlagde bestyrelsens beretning. Pt 156 medlemmer. Beretningen blev godkendt.
Ad 5
Mona fremlagde foreningens regnskab. Overskud på ca. 1700 kr. Regnskabet blev godkendt.
Ad 6
Forslag til aktiviteter : knipling, maskinstrik, nålebinding, løbbinding, decoupage, tasker i læder,
keramik, sy-lørdag. Foredrag med Ellen Bjerre om strik fra Estland.Der mailes rundt, at der er kniplemesse i Viborg.

Fremmødte medlemmer synes stadig, at vi skal have sommerskole. Det bliver anderledes i år, da
kommunen ikke længere bevilger tilskud. Vi ved ikke om kommunens fortsat vil lave folder for alle
foreningerne. Vores pris kan evt. sættes til 200 kr. pr. elev for at opnå nogenlunde samme
overskud som sidste år.

Konceptet for Aktiviteter på Vildmosen ændres i år, således at der bliver 3 søndage i august, hvor
Husflid kan booke sig ind. Der kommer flere informationer i løbet af forår/sommer.
Ad 7
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til 150 kr. årligt.
Forslag om forhøjelse af kontingent, så der kunne købes rengøring af lokalerne. Bestyrelsen er
imod forhøjelse, da vi har mange medlemmer som slet ikke kommer i foreningen. Vi er bange for,
at vi mister de medlemmer, hvis kontingentet sættes op.
Snak om rengøring. Der bliver gjort rent 1 gang månedligt, ligesom der bliver gjort rent ifm
sommerskolen. Ved sæsonstart gør bestyrelsen rent i lokalerne. Vævepigerne gør rent i ”deres” 2
rum hele året rundt.
Bestyrelsen undersøger prisen på rengøring.
Ad 8
Der ikke indkommet forslag.
Ad 9
Til bestyrelsen blev Mona Thomsen og Britta Nielsen genvalgt.
Som suppleanter blev Inge-Lise Nielsen genvalgt og nyvalgt blev Helle Pedersen med 18 stemmer
mod 8 stemmer til Ellen Bjerre.
Ad 10
Som revisor blev Connie Krogh genvalgt
Som revisor suppleant blev Annie Henriksen nyvalgt.
Ad 11
Ingrid orienterede om ændringer ift efterårskunst på Toftegårdsskolen. Den nye hal tages i brug,
hvor der bl.a. kan være arbejdende stande, hvor der må sælges fra. Der bliver nok en form for
betaling til borgerforeningen for at have sin stand.
I den anden hal er der som vanlig udstilling af forskellige kunstnere og der skal Husflid også have
deres udstilling, men uden salg.

Inger fortalte om nyt patchwork-projekt med en månedlig udfordring. Vi glæder os til at se de
færdige resultater.
Ros til bestyrelsen for deres arbejde i foreningen.
Ialt 28 fremmødte

referent Ulla Dahl